Κοινή ανακοίνωση Σωματείων σχετικά με το Δελτίο Εργατικής Διαφοράς που υποβάλαμε στην Επιθεώρηση Εργασίας